Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:075EX531/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kabáč Jaroslav ml.
Ulica:Trojičné námestie 191
PSČ + Obec:02744 Tvrdošín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.11.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Trojičné nám. 191
PSČ + Obec:02744 Tvrdošín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Terchová
Katastrálne územie:Terchová
Číslo listu vlastníctva:11860

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3220/1481197orná pôdaspoluvlastnícky podiel 1/2
3220/1508zastavaná plocha a nádvoriespoluvlastnícky podiel 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Michálek ErikLúčna 1223/15, 01306 Terchová1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:11.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:6200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK46 0900 0000 0003 2129 9162
Najnižšie podanie:12400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK46 0900 0000 0003 2129 9162
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Pri oceňovanej nehnuteľnosti nevzniká závada viaznúca sa na nehnuteľnosť (viď znalecký posudok v predmetnej veci).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.11.202210:00Terchová na parcele KN č. 3220/148 a na parcele KN č. 3220/150

Ďalšie informácie

Na časti par. č. 3220/148 stojí rozostavaná stavba, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby pod č. 2013/95 zo dňa 29.04.2013. Rozostavaná stavba nie je vo vlastníctve majiteľov pozemkov.