Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:32559/2012
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kuna Peter
Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.12.2022
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 20
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Hronovce
Katastrálne územie:Čajakovo
Číslo listu vlastníctva:205

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
221/6617zastavaná plocha a nádvorie
221/7716záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
482221/610rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tencel LudovítŠportová 3, Hronovce1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3175.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3175.00
Výška zábezpeky:1587.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK76 5600 0000 0051 7501 4001
Najnižšie podanie:3175.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK76 5600 0000 0051 7501 4001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka predávanej nehnuteľnosti sa uskutoční podľa dohody so súdnym exekútorom v priestoroch nehnuteľnosti. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je možné oznámiť exekútorovi vopred telefonicky na č. 0911 779 963 prípadne emailom na eukuna@eukuna.sk.