Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 352/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.12.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Stropkov
Obec:Stropkov
Katastrálne územie:Stropkov
Číslo listu vlastníctva:LV 3566

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1713/2501251orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kafka Stanislav,Chotčanská 135/64, 091 01 Stropkov15/48

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5832.79
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5832.79
Výška zábezpeky:2916.40
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:5832.79
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:- z dostupnej dokumentácie nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydražených nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.12.202210:00Stropkov, parcela 1713/250

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na č.t.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod. dňa 06.12.2022.