Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 352/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.12.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Stropkov
Obec:Stropkov
Katastrálne územie:Stropkov
Číslo listu vlastníctva:LV 4342

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1713/5452orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kafka Stanislav,Chotčanská 135/64, 091 01 Stropkov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12642.44
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12642.44
Výška zábezpeky:6321.22
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:12642.44
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov na parcely EKN 1713/5 v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejnej kanalizácie a jej pásma ochrany, kanalizačných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca a lebo užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.9/2016 overený pod č. G 1-33/2016 podľa Z 825/2016- 377/18, Z 457/201
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ je povinný bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.12.202211:00Stropkov, parcela 1713/5

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na č.t.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod. dňa 6. decembra 2022.