Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 44/07
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mičák Mário
Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.12.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Kysucké Nové Mesto
Obec:Nesluša
Katastrálne územie:Nesluša
Číslo listu vlastníctva:10590

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
110369zastavaná plocha a nádvoriepozemok v intraviláne zaradený podľa ÚPI obce medzi plochy bývania

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Forgáczová OlinaBernolákova 6129/31, 974 05 Banská Bystrica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4820.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4820.00
Výška zábezpeky:2410.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 4407, Prima banka
Najnižšie podanie:4820.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 4407, Prima banka
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:1. exekučné záložné právo zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č.k. EX 44/07 v prospech oprávneného STAVOPROJEKT a.s., Banská Bystrica (v zmysle § 151md ods. 1 písm. i) Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na rozsah uspokojenia). Nájomné práva – nezistené. Iné práva – nezistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle § 151 Exekučného poriadku ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:V zmysle § 150 ods. 1 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže po udelení príklepu ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.11.202214:00v mieste nehnuteľnosti - v blízkosti rodinného domu Nesluša 1149

Ďalšie informácie

048/415 13 82, 0907 536 365