Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 486/2015 (3. kolo)
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.12.2022
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Rimavská Sobota
Obec:Padarovce
Katastrálne územie:Padarovce
Číslo listu vlastníctva:252; 1353; 253

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
104347záhradaLV č. 252 (podiel 2/5)
106127zastavaná plocha a nádvorieLV č. 252 (podiel 2/5)
105119zastavaná plocha a nádvorieLV č. 1353 (podiel 2/5)
108545zastavaná plocha a nádvorieLV č. 1353 (podiel 2/5)
10990záhradaLV č. 1353 (podiel 2/5)
11090záhradaLV č. 1353 (podiel 2/5)
111641záhradaLV č. 1353 (podiel 2/5)
100130zastavaná plocha a nádvorieLV č. 253 (podiel 1/2)
241/266záhradaLV č. 253 (podiel 1/2)

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3110610Rodinný dom (LV č. 252)

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jekimová EvaPadarovce 312/5 a 1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3170.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2219.00
Výška zábezpeky:1110.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 48615
Najnižšie podanie:2219.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 48615
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.11.202209:30Padarovce 31

Ďalšie informácie

Nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva č. 252, 1353 a 253 sa dražia ako jeden celok (súbor). Parcely zapísané na Liste vlastníctva 1353 boli pôvodne zapísané na Liste vlastníctva č. 252.