Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:154EX 54/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Somík Milan
Ulica:Československej armády 1
PSČ + Obec:03601 Martin

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Československej armády 1
PSČ + Obec:03601 Martin

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Ružomberok
Obec:Ľubochňa
Katastrálne územie:Ľubochňa
Číslo listu vlastníctva:897,79,1297,166

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
624463zastavaná plocha a nádvoriezapísané na LV 79, podiel 1/1
622/264zastavaná plocha a nádvoriezapísané na LV 1297, podiel 1/3
62622zastavaná plocha a nádvoriezapísané na LV 166, podiel 1/2
627923trvalý trávnatý porastzapísané na LV 166, podiel 1/2

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
308624Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lonská Darina, r. ŠpačekováHlavná 308/17, Ľubochňa

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:49000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:49000.00
Výška zábezpeky:24500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK87 0900 0000 0003 5104 6190, VS542022
Najnižšie podanie:49000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK87 0900 0000 0003 5104 6190, VS542022
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.12.202210:00Ľubochňa

Ďalšie informácie

Obhliadka bude vykonaná po dohode na exekútorskom úrade