Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:233EX 280/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Semela Andrej
Ulica:Lichnerova 23
PSČ + Obec:90301 Senec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:16.12.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Lichnerova 23
PSČ + Obec:90301 Senec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - Nové Mesto
Katastrálne územie:Vinohrady
Číslo listu vlastníctva:284

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6155/2609Záhrada
6155/3379Zastavané plochy a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
19286155/3Iná BudovaStavba

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Jozef OsvaldFurdekova 1617/10, 851 03 Bratislava1/8
Mária DubinováJaskový rad 1928/45, 831 01 Bratislava3/4
Mária PriklerováJaskový rad 1928/45, 831 01 Bratislava1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:780000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:390000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 7500 0000 0040 0310 1534
Najnižšie podanie:390000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 7500 0000 0040 0310 1534
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu súdnym exekútorom na dražbe nehnuteľnosti, môže sa vydražiteľ ujať držby nehnuteľnosti, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom vydraženej nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k draženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie je

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.12.202210:00Jaskový rad 1928/45, 831 01 Bratislava

Ďalšie informácie

Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť na účet exekútorského úradu Senec, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Senec, IBAN: SK35 7500 0000 0040 0310 1534, VS: 2802021, poznámka: meno dražiteľa, alebo zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 9.45 hod., a to do rúk súdneho exekútora. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 9.45 hod. Dokladom je potvrdenie banky o zrealizovaní peňažnej operácie. V danom čase, t.j. do 9.45 hod, zároveň musí byť zábezpeka pripísaná na účet exekútora. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania - v termíne do 30 dní odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom na dražbe nehnuteľnosti a to na účet Exekútorského úradu Senec, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Senec, IBAN: SK35 7500 0000 0040 0310 1534, VS: 2802021, poznámka: meno dražiteľa, alebo zložiť v hotovosti do rúk súdneho exekútora. Obhliadka draženej nehnuteľnosti je stanovená na 09.12.2022 o 10.00 hod., v mieste nehnuteľnosti ( Jaskový rad 1928/45, 831 01 Bratislava ). V prípade záujmu o obhliadku je nutné, aby záujemca minimálne 5 dní vopred kontaktoval exekútorský úrad na tel. č. 02/45649887, alebo mail: andrej.semela@sk. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; Vyzývam veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; Vyzývam oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú na nehnuteľnosť predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.