Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 978/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.12.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Belá
Katastrálne územie:Belá
Číslo listu vlastníctva:4082, 2738, 2739, 2748, 4080

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
38021718orná pôdaLV 4082, v podiele 3/6
3267322Orná pôdaLV 2738, v podiele 3/6
3268275Orná pôdaLV 2738, v podiele 3/6
4135/1361Trvalý trávny porastLV 2739, v podiele 3/6
97824407Trvalý trávny porastLV 2748, v podiele 3/48
2266/2335Orná pôdaLV 4080, v podiele 1/1
3242/1210Orná pôdaLV 4080, v podiele 1/1
4165383Orná pôdaLV 4080, v podiele 1/1
12499347Orná pôdaLV 4080, v podiele 1/1

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Strakošová AnnaSkalka 213/5, Lietavská Lúčka

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.10.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2602.90
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2602.90
Výška zábezpeky:1301.45
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 97821
Najnižšie podanie:2602.90
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 97821
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadku dražených nehnuteľnosti sa bude konať na základe predchádzajúcej dohody so súdnym exekútorom priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk. Znalec určil všeobecnú cenu nehnuteľností nasledovne: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4082, v podiele 3/6 Obec: Belá Katastrálne územie: Belá Okres: Žilina Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor parc. KNE č. 3802 – orná pôda o výmere 1718 m2, v podiele 3/6 890,78 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2738, v podiele 3/6 Obec: Belá Katastrálne územie: Belá Okres: Žilina Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor parc. KNE č. 3267 – orná pôda o výmere 322 m2, v podiele 3/6 172,14 EUR parc. KNE č. 3268 – orná pôda o výmere 275 m2, v podiele 3/6 142,59 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2739, v podiele 3/6 Obec: Belá Katastrálne územie: Belá Okres: Žilina Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor parc. KNE č. 4135/1 – trvalý trávny porast o výmere 361 m2, v podiele 3/6 29,78 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2748, v podiele 3/48 Obec: Belá Katastrálne územie: Belá Okres: Žilina Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor parc. KNE č. 9782 – trvalý trávny porast o výmere 4407 m2, v podiele 3/48 45,45 EUR VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4080, v podiele 1/1 Obec: Belá Katastrálne územie: Belá Okres: Žilina Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor parc. KNE č. 2266/2 – orná pôda o výmere 335 m2, v podiele 1/1 347,39 EUR parc. KNE č. 3242/1 – orná pôda o výmere 210 m2, v podiele 1/1 217,77 EUR parc. KNE č. 4165 – orná pôda o výmere 383 m2, v podiele 1/1 397,17 EUR parc. KNE č. 12499 – orná pôda o výmere 347 m2, v podiele 1/1 359,83 EUR