Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:156Ex 405/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Soldán Steinerová Adriana
Ulica:Jilemnického 2
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.12.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jilemnického 2
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Myjava
Obec:Krajné
Katastrálne územie:Krajné
Číslo listu vlastníctva:7871

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1418624/115administratívna budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
CHIRANA EAST s.r.o.Lesná 20, Sankt Peterburg, Ruská federácia1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:158000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:118500.00
Výška zábezpeky:59250.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7409000000005136515428
Najnižšie podanie:118500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7409000000005136515428
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:0
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:0

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.11.202211:00administratívna budova povinného, súp.č. 14, Krajné

Ďalšie informácie

Pred obhliadku prosím kontaktovať exekútorský úrad, tf.č. 032/2861447, 0905/526693