Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 967/2009
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.12.2022
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Spišská Nová Ves
Obec:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Spišská Nová Ves
Číslo listu vlastníctva:6609

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1437409zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
26911437bytový dom - Kolárska 2691byt č. 4 na 2.p. vchod 5 v podiele 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Sedláček KarolKolárska 5/4, 052 01 Spišská Nová Ves1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:44600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:40000.00
Výška zábezpeky:20000.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX, VS 9672009
Najnižšie podanie:40000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX, VS 9672009
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.12.202215:00Kolárska 5/4, 052 01 Spišská Nová Ves

Ďalšie informácie

PREDMET DRAŽBY: Nehnuteľnosti vedené na LV č. 6609 kat. úz. Spišská Nová Ves a to : byt č. 4, na 2. p., vchod 5, v podiele 1/2 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 304/10000 na LV zapísaných ako PARCELY registra “C“ evidované na katastrálnej mape Zastavané plochy a nádvoria p.č. 1437 vo výmere 409 m2 Stavby bytový dom – Kolárska súp. č. 2691 na p.č. 1437 Všeobecná hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom a najnižšie podanie 44 600,00 € Dražobná zábezpeka 22 300,00 € Dražobnú zábezpeku je dražiteľ povinný uhradiť výhradne na osobitný účet Exekútorského úradu Michalovce, IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX vo VÚB a.s. s uvedením VS 9672009. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na osobitný účet súdnej exekútorky najneskôr deň pred konaním dražby. Dražiteľovi, ktorý neuhradí dražobnú zábezpeku deň pred konaním dražby, nebude umožnené zúčastniť sa dražby ako dražiteľovi. Doklad o jej zložení : Dražiteľ je povinný preukázať úhradu zábezpeky výpisom z účtu alebo pokladničným príjmovým dokladom Všeobecnej úverovej banky a.s. pred začiatkom dražby.