Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:317Ex 389/19, 317 Ex 1281/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ferenc Radovan
Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.12.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Jánovce
Katastrálne územie:Machalovce
Číslo listu vlastníctva:230

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
387/8684Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
240387/810rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gabčo Róbert, rod. Gabčo059 13 Jánovce č. 2401/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:229481.86
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:229481.86
Výška zábezpeky:114740.93
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Najnižšie podanie:229481.86
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie zistené neboli.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Právo dražiť nemajú osoby uvedené v § 144 ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v platnom znení. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Z obsahu exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.12.202210:00Na mieste samom po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č. 051/7732724 v čase úradných hodín.

Ďalšie informácie

Predmetom dražby nie sú stavby opísané v znaleckom posudku č. 74/2022 zo dňa 02.11.2022, znalca Ing. Ján Kmeť, Ulica Partizánska č 700/53, 058 01 Poprad, nakoľko sú majetkovo neusporiadané. Ide o stavby na p.č. 387/8, k.ú. Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad, a to: - garáž - sklad (drobná stavba)