Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:485/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Galanta
Katastrálne územie:Galanta
Číslo listu vlastníctva:3860

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1684408zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10031684bytový dombytový objekt o.č. 33

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pirošková Andrea r. TóthováZ.Kodálya 791/14, 924 01 Galanta1/6 spoluvlast. pod. na byte, 178/10000 spoluvlast. pod. na poz.

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:14200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:14200.00
Výška zábezpeky:7100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VUB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 48520
Najnižšie podanie:14200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VUB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 48520
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Zákonné záložné právo, ktoré je zapísané na liste vlastníctva č. 3860,okres Galanta, obec Galanta, kat. úz. Galanta v časti C: ŤARCHY – „ Z 2432/2021 – BYSPRAV spol. s.r.o., Galanta, IČO: 36 226 599 – Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení – č. z. 823/21“ .
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydražených spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženým spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach spolu so závadou – Zákonným záložným právom, ktoré je zapísané na liste vlastníctva č. 3860,okres Galanta, obec Galanta, kat. úz. Galanta v časti C: ŤARCHY – „ Z 2432/2021 – BYSPRAV spol. s.r.o., Galanta, IČO: 36 226 599 – Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení – č. z. 823/21“

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
29.12.202210:00v mieste nehnuteľností v meste Galanta

Ďalšie informácie

Presná špecifikácia predmetu dražby: Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/6 na byte č. 46 ( jedná sa o spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka Pirošková Andrea r. Tóthová, nar. 06.06.1978) nachádzajúcom sa na 8.p. vo vchode 33 v bytovom dome so súpisným číslom 1003 stojacom na parcele 1684 na ulici Štvrť SNP, ktorý je zapísaný Okresným úradom Galanta na liste vlastníctva číslo 3860 pre okres Galanta, obec Galanta, katastrálne územie Galanta. Ďalej je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel 178 / 10000 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu , na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel 178 / 10000 k pozemku – parcelné číslo 1684 zapísaný Okresným úradom Galanta na liste vlastníctva číslo 3860 pre okres Galanta, obec Galanta, katastrálne územie Galanta ( jedná sa o spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka Pirošková Andrea r. Tóthová, nar. 06.06.1978). Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.