Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:104EX 110/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Majchrák Štefan
Ulica:Palárikova 13
PSČ + Obec:81104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.12.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Palárikova 13
PSČ + Obec:81104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Pezinok
Obec:Modra
Katastrálne územie:Modra
Číslo listu vlastníctva:5639, 5641

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2529/1415zastavaná plocha a nádvorieLV č. 5639
2529/458zastavaná plocha a nádvorieLV č. 5641

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
16622529/110byt č. 1 na prízemí rodinného domu, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlas. podiel k pozemku: 337/1000.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bartošová EvaNám. slobody č. 1662/7, 900 01 Modra1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:31000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:31000.00
Výška zábezpeky:15500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Najnižšie podanie:31000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7583300000002101687461
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bezodplatného bývania a užívania v prospech Bartošová Zlata, podľa Darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena V 2289/2022 zo dňa 06.07.2022.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bezodplatného bývania a užívania v prospech Bartošová Zlata, podľa Darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena V 2289/2022 zo dňa 06.07.2022.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.11.202209:00sídlo Ex. úradu a následne presun na nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dražby.

Ďalšie informácie