Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:259/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.12.2022
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Cabaj - Čápor
Katastrálne územie:Čápor
Číslo listu vlastníctva:2181

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
178/165záhradazáhrada
178/2111záhradazáhrada
17955zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
180383záhradazáhrada
184219záhradazáhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1319179rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kissová Erika r. LukačovičováKrížna 3023/73, Palárikovo, PSČ 941 111/5

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:10900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9680.81
Výška zábezpeky:4840.40
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 25922
Najnižšie podanie:9680.81
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 25922
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie, neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženému spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnostiach spolu so závadou - vecným bremenom, ktoré na nich viazne t.j. – „Vecné bremeno - Právo doživotného bývania a užívania nehn. rodinného domu s.č. 1319 na parc. reg. C KN č. 179, ako aj parciel reg. E KN č. 178/1, 178/2, 179, 180, 184 spolu v celosti v prospech Oľgy Lukačovičovej r. Buzmovej (6.4.1953) podľa Z 550/20 – 37/20“.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.12.202210:00v mieste nehnuteľností v obci Cabaj – Čápor

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach určená znaleckým posudkom: 10.900,00 EUR. Všeobecná hodnota závad: celková hodnota závady, vecné bremeno – „Vecné bremeno - Právo doživotného bývania a užívania nehn. rodinného domu s.č. 1319 na parc. reg. C KN č. 179, ako aj parciel reg. E KN č. 178/1, 178/2, 179, 180, 184 spolu v celosti v prospech Oľgy Lukačovičovej r. Buzmovej (6.4.1953) podľa Z 550/20 – 37/20“ - predstavuje vo vzťahu k spoluvlastníckemu podielu, ktorý je predmetom dražby (t.j. 1/5 nehnuteľností) príslušnú hodnotu závady 1.219,19 EUR (t.j. 1/5 z celkovej hodnoty závady). Príslušná hodnota závady bola určená znaleckým posudkom a znižuje Všeobecnú hodnotu draženého spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach určenú znaleckým posudkom. Najnižšie podanie predstavuje sumu 9.680,81 EUR, čo sa rovná všeobecnej hodnote spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach určenej znaleckým posudkom na 10.900,00 EUR ktorá sa znižuje o 1.219,19 EUR t.j. o príslušnú časť hodnoty závady viaznuciej na nehnuteľnosti (Vecné bremeno - Právo doživotného bývania a užívania nehn. rodinného domu s.č. 1319 na parc. reg. C KN č. 179, ako aj parciel reg. E KN č. 178/1, 178/2, 179, 180, 184 spolu v celosti v prospech Oľgy Lukačovičovej r. Buzmovej (6.4.1953) podľa Z 550/20 – 37/20). Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.