Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:242EX 414/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Kešeľak Radoslav
Ulica:Mlynská č. 2
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.12.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mlynská 184/2
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Gelnica
Obec:Prakovce
Katastrálne územie:Prakovce
Číslo listu vlastníctva:1028

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
972/51293ostatná plocha
972/7119trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
MVT Servis, s.r.o. IČO : 36734977Hnilecká 21, 056 01 Gelnica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2280.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2280.00
Výška zábezpeky:1140.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK70 5600 0000 0035 0050, VS : 4142021
Najnižšie podanie:2280.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK70 5600 0000 0035 0050, VS : 4142021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli stanovené žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:sa riadia ustanoveniami §150 Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:neboli stanovené žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.12.202209:00v Prakovciach na parc. č. 972/5 a parc. č. 975/3

Ďalšie informácie

bližšie informácie budú podané v kancelárii súdného exekútora Mlynská 1849/2, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo telefonicky na tel č. 053/4414747, 0905502857.