Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:377 EX 498/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Banášová (Mištíková) Nina
Ulica:Zelinárska 6
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.02.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Zelinárska 6
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Stupava
Katastrálne územie:Stupava
Číslo listu vlastníctva:290

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4287/914260zastavaná plocha a nádvoriepozemok - dvor
4287/181172zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s budovou bez súpisného čísla
4287/19191zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s budovou bez súpisného čísla
4287/2032zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s budovou bez súpisného čísla
4287/21109zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s budovou bez súpisného čísla
4287/22160zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s budovou so súpisným číslom
4287/23152zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s budovou so súpisným číslom
4287/2420zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s budovou bez súpisného čísla
4287/2518zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s budovou bez súpisného čísla
4287/2683zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s budovou bez súpisného čísla
4287/59115ostatná plochapozemok - s manipulačnou a skladovou plochou, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu
4287/601097zastavaná plocha a nádvoriepozemok - s inžinierskou stavbou - cestnou, miestnou a účelovou komunikáciou, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4287/1820prevádzková budova
4287/197garáže
4287/2020montážna hala
4287/2292 bytové jednotky
4287/2392 bytové jednotky
4287/247garáž
4287/257garáž
4287/2620psinec
4287/217garáže

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Levice Invest, s. r. o.Stromová 13, 83103 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:857000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:857000.00
Výška zábezpeky:428500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 0900 0000 0050 2741 2649
Najnižšie podanie:857000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 0900 0000 0050 2741 2649
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Z-3028/2014: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení. niektorých zákonov v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., ICO: 36 361 518, Čulenova 6, Bratislava, podľa GP c. 85-5/2014 na C KN parc. č. 4287/9, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka c. 405 na trase Rz Podvornice - Rz Malacky - 2476/14; Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez C KN parc. č. 4287/60 v prospech každodobého vlastníka C KN parc. č. 4287/57, 4287/64, 4287/65, 4287/61, 4287/62, 4287/63, podľa zmluvy c. V-4439/2018, právopl. 07.09.2018. - 2185/18
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ má právo nehnuteľnosť držať od udelenia príklepu a túto skutočnosť písomne oznámi súdnemu exekútorovi. Udelením príklepu stráca povinný právo držať nehnuteľnosť.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Z-3028/2014: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona c. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení. niektorých zákonov v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., ICO: 36 361 518, Čulenova 6, Bratislava, podľa GP c. 85-5/2014 na C KN parc. č. 4287/9, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka c. 405 na trase Rz Podvornice - Rz Malacky - 2476/14; Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez C KN parc. č. 4287/60 v prospech každodobého vlastníka C KN parc. č. 4287/57, 4287/64, 4287/65, 4287/61, 4287/62, 4287/63, podľa zmluvy c. V-4439/2018, právopl. 07.09.2018. - 2185/18

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.202313:00Stupava - v mieste, kde sa nachádzajú nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania je určený ako prevod peňažných prosriedkov na bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., č. účtu: SK52 0900 0000 0050 2741 2649, variabilný symbol: 4982021. Peňažné prostriedky predstavujúce zábezpeku musia byť na bankovom účte súdneho exekútora najneskôr 5 (slovom: päť) pracovných dní pred dňom konania dražby nehnuteľností. Dokladom o zložení zábezpeky je potvrdenie o prevode peňažných prostriedkov na bankový účet súdneho exekútora. Neuspešnému vydražiteľovi bude zložená zábezpeka vrátená v lehote 5 (slovom: päť) pracovných dní na bankový účet, z ktorého bola súdnemu exekútorovi zaslaná. Najvyššie podanie je splatné v lehote 15 (slovom: pätnásť) pracovných dní odo dňa konania dražby nehnuteľností prevodom na bankový účet súdneho exekútora. Záujemca o dražbu musí preukázať svoju totožnosť a zapísať sa do zoznamu dražiteľov. Totožnosť preukazuje fyzická osoba platným dokladom totožnosti. Ak je záujemca o dražbu právnická osoba, musí sa ten, kto je oprávnený konať v jej mene, preukázať splnomocnením oprávňujúcim dražiť v mene právnickej osoby a preukázať sa výpisom z obchodného registra uvádzajúcim, že koná v mene právnickej osoby a to nie starším ako jeden mesiac.