Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:193/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Balaškó Peter
Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2022
Čas:13:30

Miesto konania dražby

Ulica:Komárňanská 100
PSČ + Obec:94701 Hurbanovo

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Šalov
Katastrálne územie:Šalov
Číslo listu vlastníctva:189

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5201310orná pôda
521716Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Laszab LadislavŠalov 97, Šalov, PSČ 935 71, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12100.00
Výška zábezpeky:6050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7802000000003157694251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Nehnuteľnosť sa predáva v stave akom stojí a leží. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie či iné závady neboli súdnym exekútorom alebo znalcom zistené žiadne, ich hodnota je 0,- €.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 5.8.2022 hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza/toto miesto je verejne dostupné/, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku oznámeného emailom na euhurbanovo@euhurbanovo.sk 3 pracovné dni pred konaním ohliadky, pozemok je verejne prístupný. Záujemcom je možné zaslať znalecké posudky vo forme PDF na email. Originály posudkov sú dostupné u exekútora k nahliadnutiu. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. Na pozemku sa nachádza studňa s pramenitou vodou. Studňa je taktiež predmetom predaja spoločne s pozemkami.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.12.202208:15pred objektom - nehnuteľnosť je verejne prístupná z ulice

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 28.12.2022 o 8:15hod. v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza/toto miesto je verejne dostupné/, v prípade vopred oznámeného záujmu o ohliadku oznámeného emailom na euhurbanovo@euhurbanovo.sk 3 pracovné dni pred konaním ohliadky, pozemok je verejne prístupný. Záujemcom je možné zaslať znalecké posudky vo forme PDF na email. Originály posudkov sú dostupné u exekútora k nahliadnutiu. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. Na pozemku sa nachádza studňa s pramenitou vodou. Studňa je taktiež predmetom predaja spoločne s pozemkami.