Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:408/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Vinohrady nad Váhom
Katastrálne územie:Vinohrady nad Váhom
Číslo listu vlastníctva:2319

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4733/100131orná pôda
4733/200553orná pôda
4738/100714orná pôda
4738/20071orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jana Barteková,r. Kloknerová, nar. 18.02.1968Topoľová 2821/23, 926 01 Sereď1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2100.00
Výška zábezpeky:1050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 40821
Najnižšie podanie:2100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 40821
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
05.01.202310:00Vinohrady nad Váhom

Ďalšie informácie