Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 592/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.12.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Šalková
Číslo listu vlastníctva:1450

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
9061336Záhrada
907733Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
235490710Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Maslík JánŠalkovská cesta 2354/11, Banská Bystrica1/4
Maslík JánMóla la Nova, Ventura Gassol 3, Španielsko1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:46700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:46700.00
Výška zábezpeky:23350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 59219
Najnižšie podanie:46700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 59219
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.12.202208:00Šalkovská cesta 2354/11, Banská Bystrica

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.