Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2523/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.12.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Zvolen
Katastrálne územie:Môťová
Číslo listu vlastníctva:2214

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1081122Zastavaná plocha a nádvorie
1082122Zastavaná plocha a nádvorie
1083/1390Zastavaná plocha a nádvorie
1083/2225Zastavaná plocha a nádvorie
1084/1744Zastavaná plocha a nádvorie
1084/1854Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
188810819Obytná budova
188810829Obytná budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
SEKIER, s.r.o.Nám. SNP 41, Zvolen1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:76300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:76300.00
Výška zábezpeky:38150.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 252316
Najnižšie podanie:76300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 252316
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Uvedená nehnuteľnosť je predmetom nájmu a to na základe zmluvy o nájme bytu, uzatvorenej dňa 01.09.1996 na dobu neurčitú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Nájomné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká a vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.12.202209:00Bazovského 1888/18, Zvolen

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je byt č. 1, na prízemí vchodu č. 18, obytnej budovy súp.č. 1888 na Bazovského ul. vo Zvolene, ako aj podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 8136/34055. Dražený byt pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, špajza a dve pivnice v suteréne domu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 81,36 m2. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.