Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 987/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.12.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žiar nad Hronom
Obec:Hliník nad Hronom
Katastrálne územie:Hliník nad Hronom
Číslo listu vlastníctva:1784

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
833/1373Zastavaná plocha a nádvorie
833/2204Zastavaná plocha a nádvorie
833/3144Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
602833/210Rod. dom, hosp. budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Olajec JurajĽ. Štúra 602/51, Hliník nad Hronom1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:145000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:145000.00
Výška zábezpeky:72500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 98718
Najnižšie podanie:145000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 98718
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.12.202213:00Ľ. Štúra 602, Hliník nad Hronom

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.