Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:19EX 204/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Cirbes Dušan
Ulica:Svätoplukova č. 36
PSČ + Obec:97901 Rimavská Sobota

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.12.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Svatoplukova 36
PSČ + Obec:97901 Rimavská Sobota

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Revúca
Obec:Gemer
Katastrálne územie:Gemer
Číslo listu vlastníctva:128

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
424/1533zastavaná plocha a nádvorie
424/2616záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
33424/110rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vokrouhlík RobertGemer 331/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6500.00
Výška zábezpeky:3250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3302000000002108297554
Najnižšie podanie:6500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3302000000002108297554
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
20.12.202209:00Gemer 33

Ďalšie informácie

Ohliadka dražených nehnuteľností sa uskutoční po dohovore s pracovníkom exekútorského úradu najneskôr do 19.12.2022 do 12.00 hod.