Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:18EX 1969/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Cipár Vladimír
Ulica:Mýtna 50
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.12.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mýtna 50
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - m.č. Ružinov
Katastrálne územie:Ružinov
Číslo listu vlastníctva:4467

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1285/7421zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
31091285/7bytový domBabuškova 5

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Majzlan MilanMesačná 4, 82102 Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:119000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:29750.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 19692020
Najnižšie podanie:59500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS 19692020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.12.202211:00Babuškova 5, Bratislava

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je podiel 1/2 na trojizbovom byte na 7. poschodí (8.nadzemné podlažie) na Babuškovej ul. 5 v Bratislave o celkovej výmere 74,83 m2. Cena je znížená v zmysle ustanovenia § 145 Exekučného poriadku. VYZÝVAM 1. všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa obhliadky nehnuteľností v určenom termíne, aby do 22.12.2022 prejavili svoj záujem písomne na adresu exekútorského úradu alebo e-mailom na adresu info@cipar.sk a uviedli svoje identifikačné údaje; 2. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 3. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 4. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bude dobromyseľný. UPOZORNENIE Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.