Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Oprava dražby
Číslo exekučného konania:332EX 6/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ondrejková Eva
Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.01.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Turčianska 50
PSČ + Obec:82109 Bratislava - mestská časť Ružinov

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Opravujem termín konania dražby na správny termín 24.01.2023 v dražobnej vyhláške zverejnenej v OV č. 224/2022 dňa 23.11.2022, chyba v písaní;