Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 965/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:D. Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Oravská Jasenica
Katastrálne územie:Oravská Jasenica
Číslo listu vlastníctva:1687

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
217914210trvalé trávne porastyv podiele 1/2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dušan BrontvajKomenského 510/10, Námestovo1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2856.92
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2856.92
Výška zábezpeky:1428.46
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 96517
Najnižšie podanie:2856.92
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 96517
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka dražených nehnuteľnosti sa bude konať na základe predchádzajúcej dohody so súdnym exekútorom, priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.