Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:325EX 156/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ulianková Lucia
Ulica:Nám. SNP 30
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:10.01.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. SNP 30
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Krupina
Obec:Cerovo
Katastrálne územie:Cerovo
Číslo listu vlastníctva:42

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2581293zast.plocha a nádvorie
259909záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1125810rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Strieborný LukášCerovo 111/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:24.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:55500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:55500.00
Výška zábezpeky:27750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5475000000004013389594
Najnižšie podanie:55500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5475000000004013389594
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

obhliadka nehnuteľnosti - po dohode so súdnym exekútorom