Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:361 EX 659/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Krušina Petr
Ulica:Lazaretská 2514/4
PSČ + Obec: 81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:17.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Cukrová 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava, m.č. Podunajské Biskupice
Katastrálne územie:Podunajské Biskupice
Číslo listu vlastníctva:3899

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5414185zastavané plochy a nádvoriapozemok pod bytovým domom
5415182zastavané plochy a nádvoriapozemok pod bytovým domom
5416180zastavané plochy a nádvoriapozemok pod bytovým domom
5417182zastavané plochy a nádvoriapozemok pod bytovým domom
5418183zastavané plochy a nádvoriapozemok pod bytovým domom
5419182zastavané plochy a nádvoriapozemok pod bytovým domom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
51905414,5415,5416,5417,5418,5419Bytový domBieloruská 10,12,14,16,18,20; byt č. 13 popísaný nižšie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Oľga ŠefcováŠustekova 16, 851 04, Bratislava - Petržalka1/2
PharmDr. Darila HajmrlováPísečná 5, 415 01 Teplice, Česká republika1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:07.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:172000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:172000.00
Výška zábezpeky:64500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 0200 0000 0029 0847 6956
Najnižšie podanie:129000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK32 0200 0000 0029 0847 6956
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnostiach. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženým nehnuteľnostiam udelením príklepu zaniká. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Na dražených nehnuteľnostiach neviaznu závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťami.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Podľa listu vlastníctva je k predmetu dražby, ku dňu vyhlásenia dražby, zriadené zákonné záložné právo ostatných vlastníkov bytov v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, zapísané pod zn. č. Vz 385/99. Na spulvlastnícky podiel o veľkosti ½, ktorý patrí PharmDr. Darile Hajmrlovej r. Hajmrovej, dátum narodenia : 22.4.1952, obytom : Písečná 5, 415 01 Teplice, Česká republika, je zriadené exekučné záložné právo v prospech: Ing. Oľga Šefcová r. Hajmrová, Dátum narodenia : 4.1.1954, bytom : Šustekova 16, 851 04, Bratislava - Petržalka, SR, podľa exekuného príkazu 361 EX 623/21 zo dňa 24.3.2022, súdneho exekútora Mgr. Petra Krušinu, zapísaného pod spis. zn.: Z-6720/2022, na sumu 12 820,63-€, ktorá bude predmetom rozdelenia z výťažku tejto dražby. Na dražených nehnuteľnostiach neviazne žiadne iné záložné právo.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.12.202210:00Bieloruská 16, Bratislava; Záujem o obhliadku je potrebné minimálne deň vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne, na adrese exekútorského úradu, telefonicky na t.č. 02/52 63 54 88; 0918600982 , na e-mailovej adrese: exe.urad.bratislava@gmail.com
11.01.202310:00Bieloruská 16, Bratislava; Záujem o obhliadku je potrebné minimálne deň vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne, na adrese exekútorského úradu, telefonicky na t.č. 02/52 63 54 88; 0918600982 , na e-mailovej adrese: exe.urad.bratislava@gmail.com

Ďalšie informácie

Dražba sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti v administratívnej budove na Cukrevej 14 v Bratislave. Predmetom dražby je byt č. 13 nachádzajúci sa na 6. poschodí bytového domu súpis. č. 5190 na Bieloruskej 16 v Bratislave, zapísaný na LV č. 3899, s podielom bytu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom na pozemku, o veľkosti 792/70163. Byt pozostáva zo štyroch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je predsieň, WC, kúpeľňa, chodba, kuchyňa, komora, loggia a pivnica. Podlahová plocha bytu je 83,18 m2 vrátane loggie o výmere 4,08 m2 a pivnice o výmere 3,12 m2, ktorá sa nachádza mimo bytu. Dražobnú zábezpeku je potrené zložiť v hotovosti alebo šekom, najneskôr v deň konania dražby a to do začiatku konania dražby, k rukám súdneho exekútora, alebo bezhovostne, tak aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet súdneho exekútora do začiatku konania dražby. Dražobnú zábezpeku v uvedej výške možno zložiť na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: SK3202000000002908476956, VS: 6592021, poznámka: meno dražiteľa. Dokladom o zložení zábezpeky je kópia šeku, ústrižok poštového poukazu (šeku), potvrdenie banky o zrealizovaní peňažnej operácie. Do začatia dražby zároveň musí byť zábezpeka pripísaná na účet exekútora. Zábezpeka záujemcovi, ktorý sa nestane vydražiteľom, bude vrátená bezodkladne, a to spôsobom akým bola zložená. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť do 14 dní odo dňa udelenia príklepu, na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú.: SK32 0200 0000 0029 0847 6956, VS: 6592021. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Vyzývam - všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; - veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; - oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu ( § 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.