Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:334EX 10/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bednáriková Petra
Ulica:Poľná 42
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Poľná 42
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Gbelce
Katastrálne územie:Gbelce
Číslo listu vlastníctva:88

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
170/1472Zastavaná plocha a nádvorie
170/2867Záhrada
170/3181Vinica

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
40170/1Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jozefíková MagdalénaNovozámocká cesta 314/15, 94342 Gbelce3/15

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.11.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3320.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3320.00
Výška zábezpeky:1660.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1311000000002949116199
Najnižšie podanie:3320.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1311000000002949116199
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:zápisnične
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.01.202310:00v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie