Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 20488/2011
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Nemčíková Andrea
Ulica:Železničná 98
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Železničná 98
PSČ + Obec:01701 Považská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Považská Bystrica
Obec:Papradno
Katastrálne územie:Papradno
Číslo listu vlastníctva:11355

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2043/1219orná pôdaparcela E
22895819orná pôdaparcela E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Turičík Jánhlásený pobyt bezdomovca Považská Bystrica1/4 + 3/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:75600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:75600.00
Výška zábezpeky:37800.69
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK56 0900 0000 0050 4833 2373
Najnižšie podanie:75600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK56 0900 0000 0050 4833 2373
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez zabezpečenia na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§151h, § 151ma a § 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.01.202315:00miesto nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti 75600,00 € predstavuje súčet hodnôt obidvoch nehnuteľností, ktoré sa budú v dražbe predávať jednotlivo, a to nasledovne: 1./ parcela č. 2043/1, výmera 219 m², orná pôda, podiel 1/4 + 3/4, k.ú. Papradno, obec Papradno, okr. Považská Bystrica - najnižšie podanie: 2.281,98 €, reálna cena nehnuteľnosti 2.281,98 €, výška zábezpeky 1.140,99 € 2./ parcela č. 2289, výmera 5.819 m², orná pôda, podiel 1/4 + 3/4, k.ú. Papradno, obec Papradno, okr. Považská Bystrica - najnižšie podanie: 73.319,40 €, reálna cena nehnuteľnosti 73.319,40 €, výška zábezpeky 36.659,70 €. Záujemcovia sú povinní zložiť súdnemu exekútorovi zábezpeku vo výške určenej pri definícii, tej ktorej nehnuteľnosti vyššie. Spôsob zloženia zábezpeky: - v hotovosti v sídle exekútora (Železničná 98, Považská Bystrica) alebo na účet šekom alebo bankovým prevodom, na IBAN SK56 0900 0000 0050 4833 2373 s uvedením variabilného symbolu VS 204882011. Lehota na zloženie zábezpeky je do momentu začatia dražby. Zábezpeka uhradená na účet musí byť na účte pripísaná najneskôr do momentu začatia dražby (overuje sa priamym náhľadom cez internetbanking). Dokladom o zložení zábezpeky je doklad o prevzatí zábezpeky exekútorom v hotovosti alebo viditeľné pripísanie zábezpeky na účet prostredníctvom internetbankingu; potvrdenie samotného záujemcu nie je dostatočné. Lehota vrátenia zábezpeky záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom, je 7 dní odo dňa termínu dražby. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie najneskôr do 10 dní po udelení príklepu, a to v hotovosti súdnemu exekútorovi v mieste jeho sídla alebo šekom alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora: SK56 0900 0000 0050 4833 2373, vedený v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s., VS: 204882011. Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; - veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať; - oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Vyzývam povinného, aby v čase obhliadky nehnuteľnosti umožnil záujemcom obhliadku. Upozornenie: Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.