Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:362EX 250/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Baranay Peter
Ulica:Ventúrska 16
PSČ + Obec: 811 01 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.01.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ventúrska 16
PSČ + Obec:81101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Kosihovce
Katastrálne územie:Kosihovce
Číslo listu vlastníctva:830

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4581262ZáhradaPozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jozef PoboriKarpatské námestie 7770/10A1/1
Irena PoboriováKarpatské námestie 7770/10A1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5700.00
Výška zábezpeky:2850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK48 1111 0000 0011 3669 5010
Najnižšie podanie:5700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK48 1111 0000 0011 3669 5010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti (§ 153 ods. 1 Exekučného poriadku). Na dražených nehnuteľnostiach neviaznu závady, ktorú musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora (§ 150 ods. 1 Exekučného poriadku). Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu (§ 150 ods. 2 Exekučného poriadku). Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou (§ 151 Exekučného poriadku).
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. Na dražených nehnuteľnostiach neviaznu závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.01.202314:00miesto kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

ZÁBEZPEKA Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť 50% z najnižšieho podania, t.j. 2.850,00 EUR (slovom dvetisícosemstopäťdesiat eur) prevodom peňažných prostriedkov na účet súdneho exekútora č. SK48 1111 0000 0011 3669 5010, pod VS: 25020. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Dražobná zábezpeka 362EX 250/20 a označenie dražiteľa. Zloženie zábezpeky je potrebné preukázať najneskôr do skončenia prezentácie pred začiatkom dražby. Neúspešnému dražiteľovi sa zábezpeka vráti do 7 dní odo dňa konania dražby prevodom na účet, ktorý písomne oznámi súdnemu exekútorovi. Úspešnému dražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta na najvyššie podanie (§ 142 ods. 4 Exekučného poriadku). ZAPLATENIE NAJVYŠŠIEHO PODANIA Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie (rozdiel medzi zloženou výškou zábezpeky a vydraženej ceny) v lehote 30 dní odo dňa udelenia príklepu na účet súdneho exekútora č. SK48 1111 0000 0011 3669 5010, pod VS: 25020. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Doplatenie najvyššieho podania 362EX 25020. ĎALŠIE K ÚČASTI NA DRAŽBE Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať verejnou, alebo úradne overenou listinou. Oprávnenie konať za právnickú osobu je potrebné preukázať príslušnou listinou. Začiatok prezentácie účastníkov dražby je dňa 25.01.2023 od 13:30 do 14:00 hod. v dražobnej miestnosti. VYZÝVAM Všetci, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, sa vyzývajú aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom, najneskôr ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ ich dlh prevziať. Oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázali pred začatím dražby; inak by sa takéto práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. UPOZORŇUJEM Draženú nehnuteľnosť bude možné obhliadnuť dňa 18.01.2023 čase od 14:00 hod. do 15:00 hod. na mieste, kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, telefonicky na telefónnom čísle 02/3810 3546 alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@baranay.sk. Povinný sa vyzýva, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností, inak si súdny exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražené nehnuteľnosti prístup. Osoby, ktoré majú na nehnuteľnosť predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Poučenie: Proti dražobnej vyhláške nie je prípustné podať námietky.