Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:420EX 123/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Žabková Žofia
Ulica:Námestie Matice Slovenskej
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. Matice slovenskej 6
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Kosihy nad Ipľom
Katastrálne územie:Kosihy nad Ipľom
Číslo listu vlastníctva:570

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
185/2710000orná pôdaparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Záhorecová ElenaKosihy nad Ipľom 791/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4425.00
Výška zábezpeky:2212.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK03 0900 0000 0051 5039 7018
Najnižšie podanie:4425.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK03 0900 0000 0051 5039 7018
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:udelením príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s príslušnými ustanoveniami Exekučného poriadku v účinnom znení

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.01.202311:00Kosihy nad Ipľom, parc.č. 185/27

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti, ktorá sa bude dražiť, sa uskutoční na uvedenom mieste a čase len na základe predchádzajúcej písomnej alebo telefonickej žiadosti.