Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:433EXp1/2022
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. PhD. Stodola Peter
Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava – Petržalka
Katastrálne územie:Petržalka
Číslo listu vlastníctva:3084

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4637386zastavaná plocha a nádvoriespoluvlastnícky podiel k pozemku, prislúchajúci k bytu, vo veľkosti 4813/656824 - in
4638384zastavaná plocha a nádvoriespoluvlastnícky podiel k pozemku, prislúchajúci k bytu, vo veľkosti 4813/656824 - in,

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1233č. 4637 a parc. č. 4638bytový dombyt č. 55 na 3. p. bytového domu s. č. 1233 na parc. č. 4637 a parc. č. 4638, vchod Mánesovo nám. 8, BA. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, prislúchajúci k predmetnému bytu, vo veľkosti 4813/656824 - in

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Michal ZabákBratislava – Nové Mesto, Bárdošova 2717/121/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:158000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:59250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:118500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK41 0200 0000 0032 0901 0051 VS 122
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z. Zabezpečená pohľadávka zákonným záložným právom sa uspokojuje z výťažku dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec a vydať úžitky a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na dražených nehnuteľnostiach je zapísané: 1. Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome podľa §.15 zák.182/93 Z.z., v znení zák.151/95 Z.z. Zabezpečená pohľadávka sa uspokojuje z výťažku dražby. 2. Záložné právo v prospech Mgr. Milan Dzilský r. Dzilský na byt č. 55 na 3.p., vchod Mánesovo nám. 8, podľa V-12718/2017 zo dňa 17.05.2017 Záložné právo prechodom nehnuteľnosti na dražbe zaniká. Iné práva, ktoré by prechádzali na vydražiteľa nie sú známe.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.01.202310:00Mánesovo námestie 8, Bratislava – Petržalka

Ďalšie informácie

Byt sa nachádza na 3. p. obytného domu na Mánesovom námestí 8 v Bratislave. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva: kuchynský kút, predsieň, kúpeľňa s WC, pivničná kobka a loggia. Podlahová plocha bytu bola znalcom vypočítaná na 47,67 m2. Byt je v dobrom stave, so štandardným vybavením, po vykonaní rekonštrukcie. Obytný dom je užívaný od roku 1986. - SPÔSOB ZLOŽENIA DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY: Dražobnú zábezpeku sú záujemcovia o nadobudnutie draženej nehnuteľnosti povinní zložiť na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 122 najneskôr do termínu dražby alebo v hotovosti, alebo šekom v exekútorskom úrade na Kmeťkovej 25, Nitra, inak záujemca o kúpu nebude môcť dražiť uvedenú nehnuteľnosť. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie banky (dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet exekútora do termínu dražby), potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, potvrdenie exekútora o zložení dražobnej zábezpeky v hotovosti alebo potvrdenie exekútora o zložení dražobnej zábezpeky šekom. Pre prípad zloženia dražobnej zábezpeky v hotovosti alebo šekom žiadame záujemcov, aby tak urobili v dostatočnom predstihu pred dražbou. Dražobná zábezpeka zložená na účet bude záujemcom, ktorí nie sú vydražiteľom, vrátená do troch pracovných dní po skončení dražby. Dražobná zábezpeka zložená v hotovosti alebo šekom bude vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby. - SPÔSOB ZAPLATENIA NAJVYŠŠIEHO PODANIA: Na zaplatenie najvyššieho podania súdny exekútor určuje lehotu 20 dní odo dňa udelenia príklepu. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie najneskôr do 20 dní odo dňa udelenia príklepu na osobitný účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 122. Súdny exekútor vyzýva: 1.) Všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Upozorňujeme, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2.) Veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Upozorňujeme, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3.) Všetkých ktorých sa to týka, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, sa preukázalo pred začatím dražby. Upozorňujeme, že inak by takéto práva nemohli byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý je dobromyseľný. 4.) Aby v termíne určenom v tejto dražobnej vyhláške bola záujemcom umožnená obhliadka nehnuteľnosti za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Súdny exekútor upozorňuje: 1.) Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 2.) Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. 3.) Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznúcej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. 4.) Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom pôvodného vlastníka. Dražitelia, účastníci konania, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. Poučenie: Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.