Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 45/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. PhD. Stodola Peter
Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.01.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťkova 25
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava M.Č. Rača
Katastrálne územie:Rača
Číslo listu vlastníctva:11819

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2875/39310zastavaná plocha a nádvorienekryté parkovacie miesto

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ekaterina Fedorova, r. FedorovaPri vinohradoch 269/I, Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:4650.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 4517
Najnižšie podanie:9300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 4517
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (§153 ods. 1 Exekučného poriadku): nie sú. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať so započítaním na najvyššie podanie (§153 ods. 2 Exekučného poriadku): nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Udelením príklepu povinný stráca právo držby nehnuteľnosti. Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na nehnuteľnosti sú zapísané nasledovné ťarchy: Exekučné záložné právo na pozemky registra C KN parc. č. 2875/393 v prospech Finest Europe Distribution, s.r.o., IČO 35817097 podľa 144EX 160/22 zo dňa 30.03.2022 (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-7154/2022. Exekučné záložné právo na pozemok registra C KN parc. č.2875/393 v prospech M.B.A. Finance s.r.o., IČO 36754404 podľa 146EX 374/22 zo dňa 09.08.2022 (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-19419/2022. Exekučné záložné právo v prospech oprávneného Mgr. Viktor Mikulášek na pozemok registra C KN parc.č. 2875/393, podľa exekučného príkazu 146EX 399/22-5 zo dňa 25.08.2022 (súdny exekútor JUDr. Libor Samec), Z-20266/2022. Záložné práva prechodom nehnuteľnosti na dražbe zanikajú. Iné práva, ktoré by prechádzali na vydražiteľa nie sú známe.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.01.202311:30Bratislava, kat. úz. Rača, parc. č. 2875/393 (Pri vinohradoch 269/I, Bratislava)

Ďalšie informácie

- VŠEOBECNÁ HODNOTA NEHNUTEĽNOSTI: Všeobecná hodnota nehnuteľnosti (podielu vo veľkosti 1/1 k celku) určená znaleckým posudkom č. 209/2022 zo dňa 22.09.2022 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Alžbeta Chovanová, Hlavná 58/25, 945 01 Ďulov Dvor (znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR) je 9.300 EUR (slovom deväťtisíctristo eur), ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe nehnuteľnosti podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku. - SPÔSOB ZLOŽENIA DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY: Dražobnú zábezpeku sú záujemcovia o nadobudnutie draženej nehnuteľnosti povinní zložiť na účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 4517 najneskôr do termínu dražby alebo v hotovosti, alebo šekom v exekútorskom úrade na Kmeťkovej 25, Nitra, inak záujemca o kúpu nebude môcť dražiť uvedenú nehnuteľnosť. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie banky (dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet exekútora do termínu dražby), potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, potvrdenie exekútora o zložení dražobnej zábezpeky v hotovosti alebo potvrdenie exekútora o zložení dražobnej zábezpeky v šekom. Dražobná zábezpeka zložená na účet bude záujemcom, ktorí nie sú vydražiteľom, vrátená do troch pracovných dní po skončení dražby. Dražobná zábezpeka zložená v hotovosti alebo šekom bude vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby. - SPÔSOB ZAPLATENIA NAJVYŠŠIEHO PODANIA: Na zaplatenie najvyššieho podania súdny exekútor určuje lehotu 15 dní odo dňa udelenia príklepu. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie najneskôr do 15 dní odo dňa udelenia príklepu na osobitný účet súdneho exekútora vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN SK41 0200 0000 0032 0901 0051, VS 4517. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods. 1 Exekučného poriadku). Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75 % najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku. O dražbe upovedomí exekútor aj vydražiteľa v pôvodnej dražbe. Tento vydražiteľ je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas. Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty. Súdny exekútor vyzýva: 1.) Všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2.) Veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Upozorňujem, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3.) Všetkých ktorých sa to týka, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), sa preukázalo pred začatím dražby. Upozorňujem, že inak by takéto práva nemohli uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý je dobromyseľný. 4.) Povinného, aby v termíne určenom v tejto dražobnej vyhláške umožnil záujemcom obhliadku nehnuteľnosti za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Súdny exekútor upozorňuje: 1.) Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 2.) Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti je exekútor alebo jeho zamestnanec oprávnený vymôcť si na draženú nehnuteľnosť prístup. 3.) Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznúcej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. 4.) Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. Poučenie: Proti dražobnej vyhláške nie sú prípustné námietky, ani žiadny opravný prostriedok.