Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:106EX643/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Ing. JUDr. Malík Pavol
Ulica:1.mája 22
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.02.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:1. mája 22
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Olešná
Katastrálne územie:Olešná
Číslo listu vlastníctva:1314, 5548, 5549

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
991/7163zastavaná plocha a nádvoriepozemok na LV 1314
991/5603trvalý trávny porastpozemok na LV 5548
1060/5667trvalý trávny porastpozemok na LV 5549

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
700991/7rodinný domdom na LV 1314

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zahatlan PavolOlešná 7001/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:83000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:83000.00
Výška zábezpeky:41500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK23 0900 0000 0004 2005 5470
Najnižšie podanie:83000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK23 0900 0000 0004 2005 5470
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Na nehnuteľnostiach neboli zistené iné závady okrem tiarch uvedených na listoch vlastníctva.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklapu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti, O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.02.202308:00Olešna 700

Ďalšie informácie