Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:283/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Šajánek Pavel
Ulica:Ružová 63/5
PSČ + Obec:90901 Skalica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ružová 63/5
PSČ + Obec:90901 Skalica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Skalica
Obec:Skalica
Katastrálne územie:Skalica
Číslo listu vlastníctva:6474,6723

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
344366zastavaná plocha a nádvoriebytový dom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1446344bytbyt č. 12 vo vchode 16 na 3 p.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
LACATOS Iosif, nar. 23.12.1976Pod hájkom č. 1446/161/1
Michaela LACATOSOVÁ, rod. Štefková, nar. 15.08.1984Pod hájkom č. 1446/161/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:68800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:68800.00
Výška zábezpeky:34400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4275000000004002148189
Najnižšie podanie:68800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Sa neviažu žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po doplatení najvyššieho podania
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Nie sú

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.01.202310:00Pod hájkom 1446/16 Skalica

Ďalšie informácie

Na tel. č. 0905 638 481