Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1425/2010
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jurina Marián
Ulica:Ul. Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.02.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Fiľakovo
Katastrálne územie:Fiľakovo
Číslo listu vlastníctva:2634

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
711/1634528orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kiss Zoltán r. Kiss, nar.26.4.19441. Mája 15, Fiľakovo1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:54300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:36200.00
Výška zábezpeky:18100.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 14252010
Najnižšie podanie:36200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 14252010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po dohode s pracovníkom ex. úrad na tel.č. 047/4511961.