Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:74EX 47/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Jurina Marián
Ulica:Ul. Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.02.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Št. Moyzesa 50
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Hrušov
Katastrálne územie:Hrušov
Číslo listu vlastníctva:2424

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
675011060orná pôda
675110766orná pôda
67523389trvalý trávny porast
67535634trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Švecová Anna r. Kamasová, PharmDr., nar.11.08.1959Hodžova 14, Zvolen1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9289.50
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9289.50
Výška zábezpeky:4644.75
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 472021
Najnižšie podanie:9289.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK86 0200 0000 0015 4484 9402, VS 472021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti a uskutoční po dohode s pracovníkom ex. úradu na tel.č. 047/4511961.