Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:409EX 229/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Korim Juraj
Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Duklianskych hrdinov 2473
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Marhaň
Katastrálne územie:Marhaň
Číslo listu vlastníctva:1176

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
340/4158zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
185340/4rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dagmar Kožáriková a Kožárik MarekKoprivnica 1261/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:33400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:12525.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0946 2668
Najnižšie podanie:25050.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK30 0900 0000 0051 0946 2668
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.01.202310:00Marhaň 185

Ďalšie informácie

Predmet dražby: vo vlastníctve Dagmar Kožariková, Koprivnica 126, 086 45 Koprivnica, r.č.: 775802/8586, nar.: 02.08.1977 a Kožarik Marek, rod. Kožarik, nar. 1.3.1974, a to: I. zastavaná plocha a nádvorie, par. č. 340/4 o výmere 158 m rodinný dom – súp. číslo 185, na par. č. 340/4 byt č. 2 vo vchode č.1 na 2.p. vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 8478/16979 v spoluvlastníckom podiele 1/1 evidovaný Okresným úradom Bardejov – kat. odbor na LV č. 1176, kat. územie Marhaň, Obec Marhaň, II. záhrada – par. č. 340/3 o výmere 839 m2 V spoluvlastníckom podiele 1/1 Evidovaný Okresným úradom Bardejov – kat. odbor na LV č. 1197, kat. územie Marhaň, Obec Marhaň. Vyzývam všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.