Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:18EX 160/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Cipár Vladimír
Ulica:Mýtna 50
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.02.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mýtna 50
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie:Nivy
Číslo listu vlastníctva:660

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3603175zastavaná plocha a nádvorie
3604336záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
bez3603nezapísané v evidencii kat.záhradkárska chata
bez3603nezapísané v evidencii kat.sklad

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Nistelbergerová VeronikaŠándorova 6, 82103 Bratislava12/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:67400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:33700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS
Najnižšie podanie:67400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK29 3100 0000 0041 1013 3806, VS
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené. Všetky ťarchy - záložné práva viaznúce na predmete dražby udelením príklepu zanikajú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle ustanovenia § 150 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.01.202310:00Nové Pálenisko 4, Bratislava

Ďalšie informácie

VYZÝVAM 1. všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa obhliadky nehnuteľností v určenom termíne, aby do 24.01.2023 prejavili svoj záujem písomne na adresu exekútorského úradu alebo e-mailom na adresu info@cipar.sk a uviedli svoje identifikačné údaje; 2. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov; 3. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať; 4. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nebudú uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bude dobromyseľný. UPOZORNENIE Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.