Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:350EX 509/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Chladný Stacho
Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.02.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stráž 3/223
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Veľký Krtíš
Katastrálne územie:Veľký Krtíš
Číslo listu vlastníctva:1823; 1824

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
28632489zastavaná plocha a nádvorieLV 1824

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
7112863bytovkaLV 1823
byt č. 40, vchod: 21, 3. p.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Papp Ladislav r. PappSNP 21, Veľký Krtíš, PSČ 990 01, SR327/49780 (LV1824)
Papp Ladislav r. PappSNP 21, Veľký Krtíš, PSČ 990 01, SR1/2 (LV 1823)
Papp Ladislav r. PappSNP 21, Veľký Krtíš, PSČ 990 01, SR8880/676204 (LV 1823)

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:42650.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:31987.50
Výška zábezpeky:15993.75
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0000050920, ŠS: IČO alebo iný
Najnižšie podanie:31987.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0000050920, ŠS: IČO alebo iný
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: 1. V zmysle LV č. 1823, a rovnako aj LV č. 1824 pre okres : Veľký Krtíš, obec: VEĽKÝ KRTÍŠ, katastrálne územie: Veľký Krtíš, časť: C, „Záložné právo v prospech Daňového úradu Veľký Krtíš zriadené rozhodnutím č. 681/320/12318/11/Taš zo dňa 16.5.2011 – Z 2026/2011 – 1008/11“ záložné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká v prípade, ak pohľadávka ním zabezpečená nebude prihlásená do dražby. 2. V zmysle LV č. 1823, a rovnako aj LV č. 1824 pre okres : Veľký Krtíš, obec: VEĽKÝ KRTÍŠ, katastrálne územie: Veľký Krtíš, časť: C, „Záložné právo v prospech Daňového úradu Banská Bystrica zriadené rozhodnutím č. 9600501/5/2957196/2012/LašZ zo dňa 15.10.2012 – Z 2520/12 – 1150/12“ záložné právo prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezaniká v prípade, ak pohľadávka ním zabezpečená nebude prihlásená do dražby. 3. V zmysle LV č. 1823 pre okres: Veľký Krtíš, obec: VEĽKÝ KRTÍŠ, katastrálne územie: Veľký Krtíš, časť: C, „Zákonné záložné právo v zmysle § 15 ods. 1 Zák. č. 182/1993 Zb., v znení neskorších predpisov, v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB 26, ul. SNP 15, Veľký Krtíš, IČO: 37819861 zo dňa 27.1.1994 – Z 1941/05 – 1094/05, Z 2639/12 – 1347/12“. 4. V zmysle LV č. 1824 pre okres : Veľký Krtíš, obec: VEĽKÝ KRTÍŠ, katastrálne územie: Veľký Krtíš, časť: C, „Vecné bremeno podľa ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v prospech Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 spočívajúce v povinnosti vlastníkov pozemkov strpieť právo oprávneného zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia – Z 2472/15 – 1575/15 (CKN parc.č. 2863)“.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.01.202310:00na mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Príslušenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú určené na trvalé užívanie s hlavnou vecou. Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľnosť s jej súčasťami a s príslušenstvom spôsobom ako je uvedené vo vypracovanom Znaleckom posudku č. 327/2021 zo dňa 23.12.2021. Najnižšie podanie sa rovná trom štvrtinám ceny predstavujúcim všeobecnú hodnotu draženej nehnuteľnosti určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. V prípade ak bude dražobná zábezpeka zložená (na účet exekútora – bezhotovostne) záujemcom o kúpu nehnuteľnosti, ktorý sa nestane vydražiteľom, bude následne takejto osobe vrátená v lehote 10 dní odo dňa uskutočnenia dražby. V prípade ak bude dražobná zábezpeka zložená (v hotovosti) v termíne konania dražby záujemcom o kúpu nehnuteľnosti, ktorý sa nestane vydražiteľom, bude následne takejto osobe vrátená bezodkladne po uskutočnení dražby. Záujemca musí zábezpeku zložiť alebo zloženie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázať najneskôr do začiatku dražby. Podmienky dražby: Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Vydražiteľ je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 10 dní, ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, a to na účet súdneho exekútora č. SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0000050920, ŠS: IČO alebo iný identifikátor vydražiteľa, ktorý bude oznámený súdnemu exekútorovi. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 27.01.2023 o 10:00 hod na mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Stráž 223, 96001 Zvolen, telefonicky na telefónnom čísle +421 45 2851 814 alebo elektronicky na e-mailovej adrese kancelaria@exekutorzv.sk.