Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1021/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dobiašová Jana
Ulica:ul. A. Dubčeka 3558/78
PSČ + Obec:90851 Holíč

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.02.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul. A. Dubčeka 3558/78
PSČ + Obec:90851 Holíč

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Hlohovec
Obec:Hlohovec
Katastrálne územie:Hlohovec
Číslo listu vlastníctva:3797

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1465461zastavaná plocha a nádvorie
1466213Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6101465Rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Čižmáriková Helena, MUDr.Hurbanova 65, Hlohovec1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:83900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:31462.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK15 0200 0000 0034 1552 8951
Najnižšie podanie:62925.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK15 0200 0000 0034 1552 8951
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti : o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti ako aj závady ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.02.202310:00V mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ďalšie informácie

Vzhľadom k tomu, že dražba nehnuteľnosti dňa 19.12.2022 bola bezúspešná – nezúčastnil sa žiadny záujemca a neurobilo sa ani najnižšie podanie súdny exekútor v súlade s § 145 určil ďalší termín dražby. Najnižšie podanie v takom prípade tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom, čo je 62.925,- EUR ( slovom šesťdesiatdvatisícdeväťstodvadsaťpäť Eur) . Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr deň pred termínom obhliadky na tel. 0918/873043. V prípade, že záujemca chce pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho uplatniť najneskôr pri zložení zábezpeky , t.j. najneskôr v deň konania dražby.