Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1141/06
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Makita Ján
Ulica:Bosákova 7
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.01.2023
Čas:15:30

Miesto konania dražby

Ulica:Bosákova 7
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Kysucké Nové Mesto
Obec:Kysucké Nové Mesto
Katastrálne územie:Kysucké Nové Mesto
Číslo listu vlastníctva:56

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
924/1137Orná pôda
924/239Zastavané plochy a nádvoriaPrávny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 924/2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8440.
924/3137Orná pôda
924/438Zastavané plochy a nádvoriaPrávny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 924/4 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8450.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Miloslav SumecČiližská 5008/34, 821 07 Bratislava1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:2592.15
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1296.08
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK83 1100 0000 0026 2074 8211
Najnižšie podanie:2592.15
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK83 1100 0000 0026 2074 8211
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nie sú žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu po upovedomení exekútora zo strany vydražiteľa, že sa ujíma držby - sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vlastnícke právo vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.01.202315:00Kysucké Nové Mesto na tvári miesta - predmete dražby

Ďalšie informácie

Pozemok sa draží spolu s garážou v podielovom spoluvlastníctve povinného 1/4 (garáž súp. č. 1921 stojí na parcele 924/2, zapísanej na LV 8440, k.ú. Kysucké Nové Mesto). Hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu na garáži je 1 114,10 EUR.