Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 204/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Baďura Patricius
Ulica:Štefana Rosívala 2
PSČ + Obec:84106 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.02.2023
Čas:11:30

Miesto konania dražby

Ulica:Štefana Rosívala 2
PSČ + Obec:84102 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Šamorín
Katastrálne územie:Šamorín
Číslo listu vlastníctva:2701

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1009/15109zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1009/1520trafostanica

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ján NagyBodrocká 32, 82107 Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8800.00
Výška zábezpeky:4400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK26 0900 0000 0050 4028 1137
Najnižšie podanie:8800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK26 0900 0000 0050 4028 1137
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Začiatok prezentácie účastníkov dražby je od 10.00 h do 10.30 hod., na Exekútorskom úrade JUDr.Patriciusa Baďuru, (viď. hore uvedená adresa). Dražby sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s platným preukazom totožnosti, v prípade právnických osôb musí ten, kto nie je oprávnený konať v jej mene preukázať sa splnomocnením dražiť v mene tejto právnickej osoby, ďalej musí predložiť originál výpisu z Obchodného registra nie starší ako 7 dní alebo jeho osvedčenú kópiou, ako aj preukázať svoju osobnú totožnosť platným dokladom. Upozorňujem na tú skutočnosť že ak je dražiteľom fyzická osoba, je potrebné súdnemu exekútorovi písomne pred dražbou oznámiť, či majetok bude súčasťou BSM a súčasne predložiť písomný súhlas manžela (s overeným podpisom) v súlade s ust. § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka, inak príklep nehnuteľnosti nebude exekučným súdom schválený. Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku najneskôr 30 minút pred dražbou, sa zaregistruje a dostane dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia na dražbu – zápis dražiteľov sa uskutoční v deň konania dražby do 10:30 hod. Po uzavretí registrácie sa dražby ako dražiteľ nemôže zúčastniť ten záujemca, ktorý v určenej lehote nezložil zábezpeku alebo nebol zaregistrovaný. Zástupca dražiteľa musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Najnižšie podanie sa rovná tržnej cene zistenej znaleckým posudkom. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka a sumy pripadajúce na závady, ktoré vydražiteľ preberá so započítaním na najvyššie podanie. Najmenší rozdiel medzi navzájom nasledujúcimi ponukami je =1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur). Obhliadka draženej nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 02.02.2023 o 11:30 hod. Miestom stretnutia je Exekútorský úrad JUDr.Patriciusa Baďuru (viď. hore uvedená adresa) a o 10:30 hod. bude presun na miesto kde sa dražené nehnuteľnosti nachádzajú. Vyzývam 1. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať. (obsolentné ustanovenie, kterého aplikácia je možná v exekučných konaniach začatých pred 1.2.2002, tieto sa spravujú predchádzajúcou právnou úpravou viď. §235 ods.2 Exekučného poriadku) keď súdny exekútor určí lehotu na zaplatenie najvyššieho podania a skôr, ako táto lehota uplynie, nastanie schválenie príklepu súdom a právoplatné rozvrhnutie výťažku. Vydražiteľ v lehote určenej na zaplatenie najvyššieho podania potom už neplatí súdnemu exekútorovi, ale platí priamo osobám oprávneným z rozvrhového uznesenia (prevzal dlh voči týmto osobám). 3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu, preukázali pred začatím dražby, inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. 4. povinného aby v čase určenom na obhliadku umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: viď znalecký posudok v predmetnej veci. Podľa §151md písmeno i) Občianskeho zákonníku. „Zákonné právo zaniká ak sa vykonalo bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa.“

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.02.202211:30Miestom stretnutia je Exekútorský úrad JUDr.Patriciusa Baďuru (viď. hore uvedená adresa) a o 10:30 hod. bude presun na miesto kde sa dražené nehnuteľnosti nachádzajú.

Ďalšie informácie

Upozornenie Osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Upozorňujem na tú skutočnosť že ak je dražiteľom fyzická osoba, je potrebné súdnemu exekútorovi písomne pred dražbou oznámiť, či majetok bude súčasťou BSM a súčasne predložiť písomný súhlas manžela (s overeným podpisom) v súlade s ust. § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka, inak príklep nehnuteľnosti nebude exekučným súdom schválený. P o z n á m k y: 1) Žiadam obec, v obvode ktorej je nehnuteľnosť, aby podstatný obsah vyhlášky uverejnila spôsobom v mieste obvyklým. 2) Žiadam príslušný odbor katastra, aby uverejnil túto dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli. 3) Táto dražobná vyhláška sa dňom jej vydania vyvesuje na úradnej tabuli súdneho exekútora JUDr.Patriciusa Baďuru.