Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:303EX553/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Varga Ivan
Ulica:Kmeťová 13
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.01.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kmeťova 13
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice-Sídlisko KVP
Katastrálne územie:Grunt
Číslo listu vlastníctva:3012

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1624/466340zastavaná plocha a nádvorie2x vonkajšie parkovacie miesto

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Paseo GRUNTY, s.r.o.Mäsiarska 72, 04001 Košice2/19

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:38800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:19400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9011110000001362226044
Najnižšie podanie:38800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9011110000001362226044
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:vecné bremeno VVS, a.s.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v súlade s § 150 EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
19.01.202311:00v mieste nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

V rámci dražby sa bude dražiť nehnuteľnost a to spoluvlastnicky podiel 1/19 a 1/19 Výška najnižšieho podania a výška dražobnej zábezpeky je stanovená v dražobnej vyhláške jednotlivo pri podiele 1/19. V obchodnom vestníku je určená celková cena nehnuteľností za podiel 2/19