Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 15582/2017 (2. kolo)
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Plavé Vozokany
Katastrálne územie:Plavé Vozokany
Číslo listu vlastníctva:365

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1168/11320Zastavaná plocha a nádvorie
1168/2880Záhrada
11698/3660Orná pôda

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
671168/110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Sádovská AndreaPlavé Vozokany 671/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5520.00
Výška zábezpeky:2760.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1558217
Najnižšie podanie:5520.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1558217
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.01.202309:30Plavé Vozokany

Ďalšie informácie