Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:432EX 437/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Liščák Lukáš
Ulica:Nám. Sv. Michala 5/A
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.01.2023
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. Sv. Michala 5/A
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Číčov
Katastrálne územie:Číčov
Číslo listu vlastníctva:312

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2658/171032záhrada
2658/37633zastavná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
662658/3710rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Szabó ArpádPetőfiho č. 66/8, Číčov1/5

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8800.00
Výška zábezpeky:4400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5781200001158633420060
Najnižšie podanie:8800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5781200001158633420060
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon ( § 151h, §151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: Vecné bremeno právo doživotného užívania a bývania nehnuteľnosti pre Alfonziu Szabóovú r.Magyaricsovú / nar.22.2.1940 / pol.8/00
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem tohto môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 147 ods. 1 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.01.202310:00Obhliadka sa uskutoční v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 66 evidovanej na pozemku parcelné číslo 2658/37. Záujem o ohliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu: Exekútorský úrad, JUDr. Lukáš Liščák – súdny exekútor, nám. sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec, telefonicky na telefónnom čísle 033/2028950 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: lukas.liscak@ske.sk.