Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:121EX 667/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.02.2023
Čas:12:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Medzilaborce
Obec:Sukov
Katastrálne územie:Sukov
Číslo listu vlastníctva:456

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
292/362747orná pôda
304/42886orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jedinák Mário, nar. 1991Andy Warhola 120/22, 068 01 Medzilaborce1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:550.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:550.00
Výška zábezpeky:275.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 088 3229 4001, VS 6672019
Najnižšie podanie:550.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 088 3229 4001, VS 6672019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.02.202312:30na mieste samom, tzn. parc. č. 292/36 a parc. č. 304/4 s miestnom stretnutia pred Obecným úradom Sukov

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk.