Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:121EX 650/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.02.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Nižná Šebastová
Číslo listu vlastníctva:433

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
895192zastavaná plocha a nádvorie
896566zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
250189510rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lipka František, nar. 1985Jána Kostru 6352/63, 080 06 Ľubotice1/9

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12700.00
Výška zábezpeky:6350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 088 3229 4001, VS 6502021
Najnižšie podanie:12700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 088 3229 4001, VS 6502021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.02.202311:00na mieste samom, tzn. rodinný dom s. č. 2501 v mestskej časti mesta Prešov - Nižná Šebastová

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk.