Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 475/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ádám Atila
Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.02.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Čajakova 5
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Janovík
Katastrálne územie:Janovík
Číslo listu vlastníctva:39

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
32411zast. plocha a nádvorie
34/21342záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
11132rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kicková ZuzanaBudimír č. 2021/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:45000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:22500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5211000000002629753279
Najnižšie podanie:45000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5211000000002629753279
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať predmetu dražby. Po doplatení najvyššieho podania a po schválení udelenia príklepu súdom sa stáva vlastníkom ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.01.202310:00Janovík

Ďalšie informácie